Booking Conditions

 • Het Bosnest is gelegen in Dries 3, 1500 Halle, tel. +32(0)2 307 3 407, met Ond. Nr. BTW: BE0737 741 220 en is een gastenverblijf in Halle.
 • Een gast of (hoofd)gast: (natuurlijk) persoon, die in het Bosnest wil verblijven voor een bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als ‘gast’aangeduid.
 • Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in B&B verblijft.
 • Beheerder: Degene als eigenaar of namens de eigenaar van het Bosnest taken van beheer van het Bosnest waarneemt.
 • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde het Bosnest of gast.
 • Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van het Bosnest (of diens vertegenwoordiger), die het Bosnest exploiteert.
 • Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij het Bosnest kosteloos kan annuleren.
 • Boeking: Een door het Bosnest geaccepteerde reservering.
 • Ontbinding: Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Bosnest accommodatie: Het gastenverblijf in de Dries 3, 1500 Halle
 • Verblijf: Het feitelijke gebruik van de accommodatie.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van het Bosnest. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door het Bosnest zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van het Bosnest zijn uitsluitend geldig indien zij elektronisch (via e-mail) zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van het Bosnest.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen het Bosnest en consumenten en anderzijds uitsluitend van toepassing tussen het Bosnest en bedrijven of respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Tarieven, waarborg, prijzen en extra diensten

2.1 De tarieven voor het Bosnest liggen vast doorheen het jaar en wijzigen niet. Van dinsdag tot donderdag: 100 euro per nacht. Van vrijdag tot zondag: 125 euro per nacht. Van Vrijdag tot maandag: 100 per nacht.

2.2 Boslabo vraagt een waarborg van 100 euro. Indien de gastenwoning wordt achtergelaten zoals de gasten ze hebben aangetroffen, dan wordt het bedrag teruggestort nadat het Bosnest werd gecontroleerd.

2.3 Prijzen zijn exclusief annuleringskosten of andere extra diensten:

2.3.1 Pellets. Pellets voor de kachel zijn niet inbegrepen in de totaalprijs. Al naar gelang het verbruik zal er een bedrag worden afgetrokken van de waarborg die men terugkrijgt zodra de gastkamers zijn gecontroleerd en vastgesteld werd dat deze werden achtergelaten zoals de gasten ze hebben aangetroffen. Een zak pallets kost 20 euro.

2.4 Extra diensten kunnen worden een verhoging beteken van de totaalprijs:

2.4.1 Bedlinnen. Het gebruik van maken van bedlinnen is verplicht. Men kan kiezen om zelf voor bedlinnen te zorgen of te kiezen om bedlinnen af te nemen van het Bosnest. De kosten hiervoor bedragen € 10 euro per persoon.

2.4.2 Schoonmaakdienst. Het Bosnest dient in dezelfde staat achtergelaten te worden als de gast ze aantreft bij aankomst. Men kan kiezen om zelf het gastenverblijf schoon te maken bij vertrek of te kiezen voor de extra schoonmaakdienst van 40 euro.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen het Bosnest en de gast komt uitsluitend tot stand door bevestiging van een elektronische boeking van een accommodatie van het Bosnest. De gast die boekt dient meerderjarig te zijn. Indien er beschikbaarheid is, wordt de boeking bevestigd binnen de 72 uur. Het Bosnest behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.

3.2 Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking die als bewijs van de overeenkomst dient.

3.3 De door het Bosnest gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte Bosnest. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan het Bosnest te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.

4. Betaling

4.1 Een boeking is pas succesvol als deze gevolgd wordt door de volledige betaling van de totaalprijs, de waarborg en evt. extra diensten. De betaling geschiedt uitsluitend online. Er wordt niets contact betaald.

4.2 Bij de betaling van de boeking en de eventuele supplementaire diensten, wordt ook steeds de waarborg meebetaald.

5. Annulering en wijziging

5.1 De gast is gerechtigd een boeking zonder kosten te annuleren.

5.2 De gast is gerechtigd tot annulering maar zal moeten voldoen aan de volgende annuleringsvoorwaarden: wanneer de gast annuleert binnen de 7 dagen voor de dag van aankomst of annuleert op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, of bij No Show, dan wordt het hele bedrag van de boeking doorberekend. Het voorschot wordt wel terugbetaald.

5.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).

5.4 Annulering door het Bosnest: het Bosnest dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert het Bosnest de door gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding. Gewichtige omstandigheden maken overmacht uit. Hier wordt eveneens verwezen naar de bepalingen m.b.t. overmacht. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

6. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie

6.1 Boslabo vraagt een waarborg van 100 euro. Indien de gastenwoning wordt achtergelaten zoals de gasten ze hebben aangetroffen, dan wordt het bedrag teruggestort nadat het Bosnest werd gecontroleerd.

6.2 Op de situatie ter plaatse is steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst of het huishoudelijke reglement. De gasten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes.

6.3 De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en het Bosnest accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door het Bosnest of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies en wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes.

6.4 Er geldt in het Bosnest een rookverbod.

6.5 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan het Bosnest accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is het Bosnest gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van het Bosnest kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Het Bosnest kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart het Bosnest tegen aanspraken dienaangaande. Het Bosnest is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

8.2 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan het Bosnest accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

8.3. Het Bosnest is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.

8.4. Het Bosnest kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het Bosnest.

8.5. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van het Bosnest, indien en voor zover het Bosnest uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van het Bosnest is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van het Bosnest in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Privacy

Het Bosnest zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. Slotbepaling

10.1 Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Niet-Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd waartoe de stad Halle behoord.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.